Keukenkasten

 

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het bestellen van artikelen uit de Webshop. 

 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop van KeukenKastenFabriek zijn
      bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden)
      van toepassing. 
1.2 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze
      voorwaarden van kracht. 
1.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve
      van KeukenKastenFabriek, gelden ook ten behoeve van eventueel door KeukenKastenFabriek ingeschakelde tussenpersonen
      en andere derden. 
1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen
      van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard, wordt deze vervangen door een door KeukenKastenFabriek vast te stellen nieuwe,
      vergelijkbare bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht. 
 
 
Artikel 2. Overeenkomsten 
2.1 Door een bestelling bij KeukenKastenFabriek te plaatsen, geeft u te kennen dat u met deze Voorwaarden akkoord gaat. 
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als KeukenKastenFabriek uw bestelling heeft geaccepteerd. Indien KeukenKastenFabriek
      akkoord is volgt er zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw opdracht via de elektronische weg (e-mail), waarin wij uw
      ordernummer en post- en afleveradres vermelden KeukenKastenFabriek heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren
      of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar
      binnen tien (10) werkdagen bericht van. 
 
 
Artikel 3. Prijzen 
3.1 De bij de producten en diensten vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief 21% btw en wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.
      Handlings- en transportkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
3.2 In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Deze aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode
      geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. 
3.3 KeukenKastenFabriek heeft het recht om prijzen te wijzigen, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
      Na de totstandkoming van de overeenkomst zullen geen prijswijzigingen worden doorgevoerd tenzij de wijziging het gevolg is van
      een wettelijke regeling of bepaling. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment
      dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door KeukenKastenFabriek, heeft u het recht de bestelling schriftelijk te annuleren
      dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KeukenKastenFabriek. 
3.4 KeukenKastenFabriek kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van
      kennelijke typefouten. 
3.5 De volledige betaling moet voldaan zijn voordat de producten geleverd of afgehaald worden middels IDeal of een overschrijving.
3.6 Het recht van de koper om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.
      De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de koper in staat van faillissement
      geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de
      vorderingen van de koper wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
      Blijft de koper om wat voor reden ook in gebreke dan wordt de incasso na herhaaldelijke ingebrekestelling steeds vermeerdert
      met redelijke kosten ter incasso uit handen gegeven. Alle gerechtelijke en niet gerechtelijke kosten komen hierbij voor rekening
      van de koper.
 
 
Artikel 4. Betalingen 
4.1 Betaling geschiedt vooraf via IDeal of via bankoverschrijving.
 
 
Artikel 5. Levering en levertijden
5.1 KeukenKastenFabriek streeft ernaar om bestellingen op afgesproken data binnen te hebben/ af te leveren.
      U ontvangt uw bestelling uiterlijk binnen 5 weken, tenzij door KeukenKastenFabriek anders wordt aangegeven. 
      KeukenKastenFabriek zal alle geaccepteerde bestellingen uitvoeren binnen de opgegeven levertijden, mits alle
      gegevens die wij voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in ons bezit zijn en wij betaling van de koopprijs
      hebben ontvangen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd bedrag,
      nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
      Levertijden kunnen eveneens vertraging oplopen indien een of meerdere artikelen (tijdelijk) niet op voorraad zijn.
      Indien een bestelling niet dan wel gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de koper hiervan schriftelijk, via e-mail
      of telefonisch bericht. Eventuele naleveringen, welke door een reden niet door KeukenKastenFabriek niet geleverd zijn,
      worden kosteloos verzonden.
5.2 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien
      een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 3 weken nadat u de
      bestelling heeft geplaatst, bericht. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
5.3 Indienlevering van een besteld artikel onmogelijk blijkt te zijn, zal KeukenKastenFabriek zodanige inspanningen
      verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
      Uiteraard brengt KeukenKastenFabriek u hiervan voor de levering op de hoogte.
      Gaat u niet akkoord met dit vervangend artikel heeft u in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
5.4 Onder levering wordt verstaan het moment dat het artikel op het opgegeven afleveradres wordt aangeboden of wordt op
      gehaald in ons logistiek centrum.
5.5 Levering vindt uitsluitend binnen Nederland plaats. Met uitzondering van de eilanden.
5.6 Afhalen van de goederen geschiedt op een, door KeukenKastenFabriek, vastgestelde dag.
5.7 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. (let op: afbeeldingen en kleuren kunnen
      afwijken en anders overkomen op een beeldscherm, wij adviseren om altijd materialen te komen bekijken)
 
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
      De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag aan KeukenKastenFabriek heeft betaald.
      Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering /ontvangst op u over. 
 
 
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
7.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door KeukenKastenFabriek geleverde artikelen rusten, dient
      u geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
7.2 KeukenKastenFabriek garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven)
      intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
 
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid 
8.1 U hebt de verplichting om onmiddellijk na ontvangst te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de overeenkomst
      beantwoorden. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 1 dag na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan
      KeukenKastenFabriek te melden. 
8.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft KeukenKastenFabriek de keuze het
      artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel de factuurprijs terugte betalen.
      Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet en onbeschadigd te zijn. 
8.3 Daar al onze artikelen maatwerk speciaal voor u gefabriceerd betreffen is het niet mogelijk om na of tijdens productie
      artikelen te retourneren of de koop te ontbinden.
 
 
Artikel 9. Communicatie
      KeukenKastenFabriek is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen
      van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en
      KeukenKastenFabriek, dan wel tussen KeukenKastenFabriek en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove
      schuld van KeukenKastenFabriek. 
 
 
Artikel 10. Overmacht 
      KeukenKastenFabriek heeft in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel
      de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen, zonder dat
      KeukenKastenFabriek gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
      van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
11.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze
        voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 
 
Artikel 12. Annuleren/ Retouren
12.1 De koper heeft het recht om binnen 2 werkdagen na bestelling de koop te annuleren. Kosten voor administratie, en
        indien een bestelling reeds is verzonden, de kosten van verpakking, verzending en retourzending, komen altijd voor
        rekening klant. Annuleringen dienen uitsluitend per aangetekend schrijven of via e-mail te geschieden.
        Producten die op commissie zijn besteld of geproduceerd, kunnen in geen geval worden geretourneerd.
        Wordt een bestelling niet binnen de gestelde termijn geannuleerd, geweigerd bij aflevering, of niet afgehaald van ons
        logistiek centrum , dan blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de bestelling. In overleg met, en uitsluitend ter
        beoordeling van KeukenKastenFabriek kan worden besloten de bestelling buiten de gestelde termijn alsnog te annuleren.
        Blijft de koper in gebreke dan worden aan de koper de kosten voor opslag, reservering, rente en administratie in rekening
        gebracht. Wordt een reeds betaalde bestelling niet binnen de  gestelde termijn geannuleerd, geweigerd bij aflevering, niet
        afgehaald van ons logistiek centrum, dan blijft de koper verplicht tot afname van de bestelling.
12.2 Binnen een termijn van 7 dagen heeft u het recht artikelen (m.u.v. op maat gemaakte producten) om te ruilen mits in
        ongeopende verpakking en onbeschadigd. De klant dient dit vooraf via e-mail of telefonisch kenbaar te maken.
        De klant is verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van zijn/haar zending op het logistiek. De artikelen dienen in de originele
        verpakking en ongebruikt te worden geretourneerd. De verzendkosten voor het retourneren van het te ruilen artikel komen
        voor rekening van de klant. Wanneer u een artikel wenst te ruilen dient u KeukenKastenFabriek  hier van te voren schriftelijk
        dan wel per e-mail op de hoogte te stellen. Mocht u onverhoopt een defect product ontvangen of vertoont het geleverde enig
        ander mankement, dan dient u dit uiterlijk binnen 24 uur na ontvangstvan de goederen per e-mail te melden en dienen wij
        het defecte artikel(en) binnen 8 dagen tezamen met een schriftelijk bevestiging retour te ontvangen
        (vermeld altijd uw ordernummer). Bij gegronde defecten heeft de koper recht op ruiling. Afgegeven creditnota worden
        uitsluitend met goederen verrekend. Gebreken en/of schade ontstaan door onoordeelkundig of onjuist gebruik van de zaken
        blijven buiten de garantie. Wij zijn daarvoor niet aansprakelijk.
 
 
Artikel 13. Productgarantie – termijnen
Op iedere order die door ons geleverd wordt, zijn de volgende garantietermijnen van toepassing:
  • Productgarantie KeukenKastenFabriek producten 5 jaar, mits volgens de montageregels gemonteerd.
  • Productgarantie KeukenKastenFabriek accessoires 2 jaar, mits volgens de montageregels gemonteerd.
 
Artikel 14. Orders op afroep
        Indien u nog geen leverweek heeft kenbaar gemaakt omdat u bijvoorbeeld nog niet weet wanneer uw woning gereed is,
        komt uw bestelling op afroep te staan. Wanneer een bestelling op afroep staat, dient u middels een email kenbaar te maken
        welke leverweek u de producten dient te hebben. Dit dient 6 weken voor de definitieve leverweek te gebeuren.
        Een bestelling die op afroep staat, moet worden afgenomen binnen 2 jaar na de aankoopdatum.
 
 
 
 
KeukenKastenFabriek.nl                
Voorstraat 123                 
3311 EN Dordrecht
E-mailadres: contact@keukenkastenfabriek.nl
KvK-nummer: 56181515
< ga terug

Copyright 2021 KeukenKastenFabriek.nl